خاتمه یافته

مسابقه بزرگ کتابخوانی جایگاه مردم در اندیشه اسلامی

خاتمه یافته

آزمون نقش زن از دیدگاه امام خمینی(ره)

خاتمه یافته

نقش زن از دیدگاه امام خمینی(س)

خاتمه یافته

آزمون مجدد مسابقه نقش زن در زندگی انسان از دیدگاه حضرت امام خمینی - ویژه دانشجویان

خاتمه یافته

مسابقه کتابخوانی الکترونیکی وصیت نامه امام خمینی (س)

خاتمه یافته

نقش زن در زندگی انسان از دیدگاه حضرت امام خمینی

خاتمه یافته

آزمون جبرانی زندگی و روند تفکر حضرت امام

خاتمه یافته

آزمون جبرانی اندیشه اخلاقی حضرت امام

خاتمه یافته

آزمون جبرانی اندیشه کلامی حضرت امام

خاتمه یافته

آزمون جبرانی اندیشه عرفانی حضرت امام

خاتمه یافته

آشنایی با اندیشه سیاسی امام خمینی

خاتمه یافته

اندیشه سیاسی

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه عرفانی حضرت امام خمینی (س) -20/11/1401

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه اخلاقی حضرت امام خمینی (س) -18/11/1401

خاتمه یافته

مسابقه کتابخوانی تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه کلامی حضرت امام خمینی(س) -13/11/1401

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه سیاسی امام خمینی -11/11/1401

خاتمه یافته

آزمون درس زندگی و روند تفکر حضرت امام خمینی (س) 1401/11/09

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه فقهی حضرت امام خمینی (س) - استاد مقیمی 1401/12/01

خاتمه یافته

جایگاه زنان در اندیشه امام (س) -ویژه روز زن

خاتمه یافته

آزمون جبرانی درس اندیشه سیاسی امام خمینی -12/8/1401

خاتمه یافته

آزمون جبرانی درس اندیشه اخلاقی حضرت امام خمینی (س) -12/8/1401

خاتمه یافته

آزمون جبرانی درس اندیشه تربیتی حضرت امام خمینی(س) - 12/8/1401

خاتمه یافته

آزمون جبرانی درس اندیشه اجتماعی حضرت امام خمینی(س) - 12/8/1401

خاتمه یافته

آزمون جبرانی درس اندیشه عرفانی حضرت امام خمینی (س) -12/8/1401

خاتمه یافته

آزمون جبرانی درس رهبری و مدیریت حضرت امام خمینی(س) - 12/8/1401

خاتمه یافته

آزمون جبرانی درس زندگی و روند تفکر حضرت امام خمینی (س) - 12/8/1401

خاتمه یافته

آزمون درس زندگی و روند تفکر حضرت امام خمینی (س) - 09/8/1401

خاتمه یافته

آزمون درس رهبری و مدیریت حضرت امام خمینی(س) - 1401/08/08

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه عرفانی حضرت امام خمینی (س) -7/8/1401

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه اجتماعی حضرت امام خمینی(س) - 1401/08/04

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه تربیتی حضرت امام خمینی(س) - 1401/08/03

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه اخلاقی حضرت امام خمینی (س) -2/8/1401

خاتمه یافته

آزمون درس رهبری و مدیریت امام خمینی(س) - 1401/07/20

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه سیاسی امام خمینی -01/8/1401

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه اجتماعی حضرت امام خمینی(س) - 1401/07/23

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه کلامی حضرت امام خمینی(س) - 1401/04/28

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه اصولی حضرت امام خمینی(س) - 1401/04/25

خاتمه یافته

آزمون درس رهبری و مدیریت حضرت امام خمینی(س) - 1400/04/20

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه فلسفی حضرت امام خمینی(س) -استاد غفوریان - 1401/04/20

خاتمه یافته

مسابقه الکترونیکی آشنایی با وصیتنامه امام خمینی(س)-ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور استان اصفهان

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه تفسیری حضرت امام خمینی

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه فقهی حضرت امام خمینی (س)

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه اخلاقی حضرت امام خمینی (س) -25/7/1401

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه عرفانی حضرت امام خمینی (س) -18/7/1401

خاتمه یافته

مسابقه کتابخوانی شرح زندگی امام -حدیث بیداری

خاتمه یافته

انتخابات در اندیشه امام خمینی

خاتمه یافته

مسابقه کتابخوانی حدیث بیداری

خاتمه یافته

مسابقه کتابخوانی وصیت نامه

خاتمه یافته

قرآن کتاب هدایت

خاتمه یافته

وصیت نامه

خاتمه یافته

جایگاه جوانان در اندیشه امام (س)

خاتمه یافته

جایگاه زنان در اندیشه امام (س)

خاتمه یافته

جایگاه مردم در انقلاب اسلامی

خاتمه یافته

مسابقه کتابخوانی آیین انقلاب اسلامی ویژه دانشگاهیان

خاتمه یافته

مسابقه کتابخوانی منشور روحانیت

خاتمه یافته

مسابقه کتابخوانی وصیتنامه امام

خاتمه یافته

دانشگاه مبدا تحول

خاتمه یافته

مسابقه بسیج لشگر مخلص خدا

خاتمه یافته

امید آینده اسلام

خاتمه یافته

مسابقه کتابخوانی دفاع ناب

خاتمه یافته

مسابقه کتابخوانی آیین انقلاب

خاتمه یافته

جهاد اکبر

خاتمه یافته

حدیث بیداری

خاتمه یافته

یاران آفتاب

خاتمه یافته

آب و آینه