خاتمه یافته

مسابقه الکترونیکی آشنایی با وصیتنامه امام خمینی(س)-ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور استان اصفهان

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه تفسیری حضرت امام خمینی

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه فقهی حضرت امام خمینی (س)

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه اخلاقی حضرت امام خمینی (س)

خاتمه یافته

آزمون درس اندیشه عرفانی حضرت امام خمینی (س)

خاتمه یافته

آزمون درس زندگی و روند تفکر حضرت امام خمینی (س)

خاتمه یافته

مسابقه کتابخوانی شرح زندگی امام -حدیث بیداری

خاتمه یافته

انتخابات در اندیشه امام خمینی

خاتمه یافته

مسابقه کتابخوانی حدیث بیداری

خاتمه یافته

مسابقه کتابخوانی وصیت نامه

خاتمه یافته

قرآن کتاب هدایت

خاتمه یافته

وصیت نامه

خاتمه یافته

جایگاه جوانان در اندیشه امام (س)

خاتمه یافته

جایگاه زنان در اندیشه امام (س)

خاتمه یافته

جایگاه مردم در انقلاب اسلامی

خاتمه یافته

مسابقه کتابخوانی آیین انقلاب اسلامی ویژه دانشگاهیان

خاتمه یافته

مسابقه کتابخوانی منشور روحانیت

خاتمه یافته

مسابقه کتابخوانی وصیتنامه امام

خاتمه یافته

دانشگاه مبدا تحول

خاتمه یافته

مسابقه بسیج لشگر مخلص خدا

خاتمه یافته

امید آینده اسلام

خاتمه یافته

مسابقه کتابخوانی دفاع ناب

خاتمه یافته

مسابقه کتابخوانی آیین انقلاب

خاتمه یافته

جهاد اکبر

خاتمه یافته

حدیث بیداری

خاتمه یافته

یاران آفتاب

خاتمه یافته

آب و آینه