آزمون جبرانی اندیشه اخلاقی حضرت امامکاربر گرامی :

این مسابقه غیر فعال است و امکان شرکت در آن وجود ندارد