آشنایی با اندیشه سیاسی امام خمینیکاربر گرامی :

این مسابقه غیر فعال است و امکان شرکت در آن وجود ندارد